CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000908.000.00.00.H16 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
2 1.004866.000.00.00.H16 Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài Quốc tịch
3 BTP-DKN-277016 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư. Luật sư
4 1.008923.000.00.00.H16 Miễn nhiệm Thừa phát lại (trường hợp được miễn nhiệm) Thừa phát lại
5 1.008922.000.00.00.H16 Bổ nhiệm Thừa phát lại Thừa phát lại
6 1.008924.000.00.00.H16 Bổ nhiệm lại Thừa phát lại Thừa phát lại