CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 14 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000829.000.00.00.H16 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
2 2.000954.000.00.00.H16 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
3 1.005148.000.00.00.H16 Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại
4 1.005147.000.00.00.H16 Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Hòa giải thương mại
5 2.002036.000.00.00.H16 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
6 2.000532.000.00.00.H16 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại
7 1.002891.000.00.00.H16 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại
8 1.000404.000.00.00.H16 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật
9 1.000390.000.00.00.H16 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật
10 2.000491.000.00.00.H16 Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Hòa giải thương mại
11 2.000592.000.00.00.H16 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
12 2.001306.000.00.00.H16 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác Đấu giá tài sản
13 2.001680.000.00.00.H16 Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
14 2.000394.000.00.00.H16 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Hòa giải thương mại