CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 49 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 1.004884.000.00.00.H16 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch
47 2.000635.000.00.00.H16 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch
48 2.000335.000.00.00.H16 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội
49 1.008455.000.00.00.H16 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Phòng chống tệ nạn xã hội