CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 222 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 1.001078.000.00.00.H16 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Chính phủ
77 1.003103.000.00.00.H16 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
78 1.004441.000.00.00.H16 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học GD đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
79 1.004444.000.00.00.H16 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục GD đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
80 1.000689.000.00.00.H16 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
81 1.001695.000.00.00.H16 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
82 1.003757.000.00.00.H16 Thủ tục đổi tên hội Tổ chức, biên chế
83 1.009995.000.00.00.H16 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Xây dựng
84 1.003434.000.00.00.H16 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện) Nông nghiệp
85 1.000748.000.00.00.H16 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thi đua - Khen thưởng
86 2.001050.000.00.00.H16 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực
87 1.001874.000.00.00.H16 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
88 1.004443.000.00.00.H16 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại GD đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
89 2.001809.000.00.00.H16 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở GD đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
90 1.001669.000.00.00.H16 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch