Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Phan Ngọc Sơn

Ngày sinh: 15/11/1990

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa