STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.05.H16-221208-0001 08/12/2022 22/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP TRƯỜNG THÀNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC