STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.08.H16-230109-0003 09/01/2023 13/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 6 ngày.
SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH