STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.34.H16-230201-0026 01/02/2023 06/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VÕ SỸ THÙY/ MAI THỊ PHƯỢNG
2 000.00.34.H16-230201-0028 01/02/2023 06/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN MINH TRUNG
3 000.00.34.H16-230301-0022 01/03/2023 10/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ HOÀNG HIẾU/ ĐẶNG TRẦN THỊ HỒNG NGÂN
4 000.00.34.H16-230301-0037 01/03/2023 10/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA
5 000.00.34.H16-220401-0051 01/04/2022 04/04/2022 01/02/2023
Trễ hạn 216 ngày.
NGUYỄN VĂN UYỂN
6 000.00.34.H16-230202-0023 02/02/2023 16/02/2023 17/03/2023
Trễ hạn 21 ngày.
ĐOÀN VĂN DINH/ NGÔ THỊ NỤ
7 000.00.34.H16-230103-0045 03/01/2023 14/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 10 ngày.
LƯƠNG VĂN LUYẾN CN LƯƠNG SƠN NAM
8 000.00.34.H16-230103-0063 03/01/2023 06/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ CÔNG PHÚC/ LẠI THỊ ĐÔNG
9 000.00.34.H16-230104-0072 04/01/2023 09/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN VĂN NAM
10 000.00.34.H16-230104-0083 04/01/2023 13/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM ANH TUẤN/ MAI THỊ HỒNG HẠNH
11 000.00.34.H16-230105-0009 05/01/2023 10/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN VĂN HIỆN/ VŨ THỊ QUỲNH
12 000.00.34.H16-230105-0021 05/01/2023 10/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 15 ngày.
TRẦN VĂN KHÁNH/ MAI THỊ LIÊN
13 000.00.34.H16-230105-0024 05/01/2023 10/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 15 ngày.
LƯU VĂN KỲ/ NGUYỄN THỊ NHUNG
14 000.00.34.H16-230105-0025 05/01/2023 10/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 15 ngày.
HOÀNG NGỌC PHƯƠNG/ PHẠM THỊ OANH
15 000.00.34.H16-230105-0028 05/01/2023 10/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TRIỆU VĂN ĐỨC/ TRẦN THỊ LƯỜNG
16 000.00.34.H16-230106-0009 06/01/2023 11/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 14 ngày.
LÝ XUÂN BA/ ĐẶNG THỊ TUYẾT
17 000.00.34.H16-230207-0011 07/02/2023 10/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THÙNG KIÊM/ ĐẶNG MÙI PHAM
18 000.00.34.H16-221207-0012 07/12/2022 04/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN PHẠM KIM HÀ
19 000.00.34.H16-221207-0010 07/12/2022 04/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN PHẠM KIM HÀ
20 000.00.34.H16-221207-0008 07/12/2022 04/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN PHẠM KIM HÀ
21 000.00.34.H16-221207-0017 07/12/2022 04/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN HỮU PHƯỚC
22 000.00.34.H16-221207-0022 07/12/2022 04/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VÕ THỊ HOÀN
23 000.00.34.H16-221207-0021 07/12/2022 04/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
VÕ THỊ HOÀN
24 000.00.34.H16-221207-0026 07/12/2022 21/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 12 ngày.
VŨ NGỌC ÁNH
25 000.00.34.H16-221207-0025 07/12/2022 04/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN HỮU PHƯỚC
26 000.00.34.H16-221207-0024 07/12/2022 04/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN VĂN THƯỜNG
27 000.00.34.H16-221207-0023 07/12/2022 04/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VÕ THỊ HOÀN
28 000.00.34.H16-221207-0027 07/12/2022 04/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ NGỌC ÁNH
29 000.20.34.H16-221208-0001 08/12/2022 05/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VI VĂN MAY
30 000.00.34.H16-221208-0025 08/12/2022 05/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ TIẾN
31 000.00.34.H16-221208-0034 08/12/2022 05/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ TIẾN
32 000.00.34.H16-230109-0008 09/01/2023 12/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 13 ngày.
LÝ THANH TÀI/ CHÓONG SI MÚI
33 000.00.34.H16-230109-0036 09/01/2023 12/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 13 ngày.
PHẠM TRỌNG HÙNG/ CAO THỊ CÚC
34 000.00.34.H16-230109-0048 09/01/2023 12/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRƯƠNG TRỌNG BÌNH/ PHẠM NGỌC ÁNH
35 000.00.34.H16-230309-0002 09/03/2023 20/03/2023 27/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ ĐÌNH TÙNG
36 000.00.34.H16-221208-0035 09/12/2022 06/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ TIẾN
37 000.00.34.H16-221209-0008 09/12/2022 06/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG QUANG HUY
38 000.00.34.H16-221209-0004 09/12/2022 06/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ TIẾN
39 000.00.34.H16-221209-0012 09/12/2022 06/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO THỊ HỒNG HÀ
40 000.00.34.H16-221209-0021 09/12/2022 06/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀM THỊ BÍCH NGỌC
41 000.00.34.H16-230110-0002 10/01/2023 13/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN HỮU THẮNG
42 000.00.34.H16-230110-0005 10/01/2023 13/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN TRỌNG KHÔI/ NGÔ THỊ PHƯƠNG
43 000.00.34.H16-230110-0009 10/01/2023 13/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGÔ XUÂN HỘI
44 000.00.34.H16-230110-0010 10/01/2023 13/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN TẤN ĐẠO/ LÊ THỊ QUÝ
45 000.00.34.H16-230110-0014 10/01/2023 13/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ THANH VÂN/ BÙI ĐỨC HÀN
46 000.00.34.H16-230110-0015 10/01/2023 13/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 12 ngày.
PHẠM TUẤN MẠNH
47 000.00.34.H16-230110-0018 10/01/2023 13/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 12 ngày.
PHẠM VĂN CHƯ
48 000.00.34.H16-230110-0020 10/01/2023 13/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN MẠNH TƯỜNG/ TRẦN THỊ LỆ THANH
49 000.00.34.H16-230111-0004 11/01/2023 16/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN ĐĂNG ANH
50 000.00.34.H16-230111-0009 11/01/2023 16/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 11 ngày.
MẠNH HÙNG THIỆU
51 000.00.34.H16-230111-0013 11/01/2023 16/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 11 ngày.
ĐINH XUÂN NGUYÊN
52 000.00.34.H16-230111-0023 11/01/2023 16/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐỨC TUYÊN
53 000.00.34.H16-230111-0028 11/01/2023 16/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 11 ngày.
LANG VĂN TOÀN
54 000.00.34.H16-230112-0002 12/01/2023 17/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 10 ngày.
TRẦN NGỌC HOÀNG/ CHUNG THỊ THANH HIỀN
55 000.00.34.H16-230112-0014 12/01/2023 17/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 10 ngày.
VI VĂN CHON
56 000.00.34.H16-230112-0021 12/01/2023 17/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 10 ngày.
PHAN VĂN NGỤ/ ĐÀO THỊ THƯ
57 000.00.34.H16-230112-0025 12/01/2023 17/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 10 ngày.
TRẦN THỊ THÙY TRANG
58 000.00.34.H16-230112-0028 12/01/2023 17/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 10 ngày.
VŨ HOA LƯU
59 000.00.34.H16-230112-0039 12/01/2023 30/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
TRẦN HỒNG SƠN
60 000.00.34.H16-221212-0028 12/12/2022 09/01/2023 11/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN QUANG NGỌC
61 000.00.34.H16-230213-0027 13/02/2023 22/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN CHÚT/ TRẦN THỊ MỸ DUNG
62 000.00.34.H16-230213-0039 13/02/2023 22/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN HOÀNG NGỌC
63 000.00.34.H16-230313-0036 13/03/2023 16/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ QUANG HÙNG/ NGUYỄN THỊ YẾN
64 000.00.34.H16-230313-0059 13/03/2023 16/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN SÁU/ PHẠM THỊ HƯƠNG
65 000.00.34.H16-230214-0023 14/02/2023 17/02/2023 22/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
BẠCH SỸ TÁM/ LÊ THỊ HUYỀN
66 000.00.34.H16-221214-0032 14/12/2022 28/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
ĐÀM THỊ BÍCH NGỌC
67 000.00.34.H16-230215-0027 15/02/2023 20/02/2023 22/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGÔ DOÃN PHONG
68 000.00.34.H16-230116-0001 16/01/2023 19/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
TRẦN THỊ ĐẬU
69 000.00.34.H16-230116-0008 16/01/2023 19/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ CHÂU LOAN
70 000.00.34.H16-230116-0010 16/01/2023 19/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
HÀ NGỌC TRÚNG
71 000.00.34.H16-230216-0001 16/02/2023 21/02/2023 22/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐỒNG THƯỞNG/ TRỊNH THỊ HƯƠNG
72 000.00.34.H16-230216-0006 16/02/2023 21/02/2023 22/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ LIN
73 000.00.34.H16-230216-0008 16/02/2023 21/02/2023 22/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN NHẬT/NGUYỄN THỊ TÂN
74 000.00.34.H16-230216-0009 16/02/2023 21/02/2023 22/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN QUÍ
75 000.00.34.H16-230216-0010 16/02/2023 21/02/2023 22/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THÀNH NAM/ LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG
76 000.00.34.H16-230216-0013 16/02/2023 21/02/2023 22/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÀN ĐĂNG DUYÊN/ NGUYỄN THỊ HOA
77 000.00.34.H16-230216-0019 16/02/2023 21/02/2023 22/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN ĐỨC XUÂN
78 000.00.34.H16-230216-0025 16/02/2023 21/02/2023 22/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN QUÍ
79 000.00.34.H16-230117-0004 17/01/2023 27/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN MẠNH
80 000.00.34.H16-230317-0038 17/03/2023 22/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN KIM TOÀN/NGUYỄN THỊ HỢP
81 000.00.34.H16-230118-0003 18/01/2023 30/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN ANH BA/ NGUYỄN THỊ MINH TÂM
82 000.00.34.H16-230220-0024 20/02/2023 23/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN MẠNH ĐƯỜNG/ MAI THỊ BÍCH
83 000.00.34.H16-230320-0015 20/03/2023 23/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ VĂN PHÚC/ NGUYỄN THỊ HIỀN
84 000.00.34.H16-230320-0016 20/03/2023 23/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ BÌNH
85 000.00.34.H16-230320-0020 20/03/2023 23/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ HỒNG PHẤN
86 000.00.34.H16-230320-0021 20/03/2023 23/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LẠI THẾ TẠI/ LÊ THỊ TOÀN
87 000.00.34.H16-230320-0040 20/03/2023 23/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN MINH/ BÙI THỊ DUNG
88 000.00.34.H16-230320-0041 20/03/2023 23/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NÔNG HẢI NAM/ ĐINH THỊ CHINH
89 000.00.34.H16-230320-0043 20/03/2023 23/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN TIẾN/ TRẦN THỊ LÀNH
90 000.00.34.H16-230320-0047 20/03/2023 23/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VI QUỐC NHẤT/ LÊ THỊ THÚY VÂN
91 000.00.34.H16-221221-0009 21/12/2022 30/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TẠ THANH TUẤN/ PHẠM THỊ HOÀI KIM
92 000.00.34.H16-221221-0010 21/12/2022 30/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN ĐẮC ĐẠT
93 000.00.34.H16-230222-0011 22/02/2023 27/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG VŨ LINH/ BÀN THỊ THÚY
94 000.00.34.H16-230222-0019 22/02/2023 27/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LANG QUANG PHI/ LƯƠNG THỊ THANH
95 000.00.34.H16-230322-0031 22/03/2023 27/03/2023 28/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
H RÊNG
96 000.00.34.H16-230322-0045 22/03/2023 27/03/2023 28/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRIỆU VĂN BẰNG
97 000.00.34.H16-221122-0022 22/11/2022 06/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 21 ngày.
PHẠM THANH KHOAN/ NGUYỄN THỊ DƯ
98 000.00.34.H16-221222-0004 22/12/2022 02/01/2023 03/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LANG THANH NHƯ
99 000.00.34.H16-221123-0008 23/11/2022 21/12/2022 11/01/2023
Trễ hạn 15 ngày.
ĐINH VĂN TUẤN
100 000.00.34.H16-221223-0002 23/12/2022 03/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TẠ THANH TUẤN/ PHẠM THỊ HOÀI KIM
101 000.00.34.H16-221223-0003 23/12/2022 03/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TẠ THANH TUẤN/ PHẠM THỊ HOÀI KIM
102 000.00.34.H16-221226-0002 26/12/2022 05/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN HOÀNG HÀ
103 000.00.34.H16-230227-0016 27/02/2023 02/03/2023 03/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ CHÚC
104 000.00.34.H16-230227-0017 27/02/2023 02/03/2023 03/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN LỢI/ HOÀNG THỊ YÊN
105 000.00.34.H16-230227-0018 27/02/2023 02/03/2023 03/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯƠNG VĂN NGỌC
106 000.00.34.H16-230227-0024 27/02/2023 02/03/2023 03/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VIẾT HẬU
107 000.00.34.H16-230228-0004 28/02/2023 03/03/2023 06/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN NINH/ NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH
108 000.00.34.H16-230228-0007 28/02/2023 03/03/2023 06/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HƯỞNG
109 000.00.34.H16-230228-0008 28/02/2023 03/03/2023 06/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HƯỞNG/ PHÙNG THỊ NHẠN
110 000.00.34.H16-230228-0009 28/02/2023 03/03/2023 06/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG VĂN QUÂN/ TÔ THỊ HƯƠNG
111 000.00.34.H16-230228-0010 28/02/2023 03/03/2023 06/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TUẤN/ LÊ THỊ OANH
112 000.00.34.H16-230228-0011 28/02/2023 03/03/2023 06/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ TUYẾT
113 000.00.34.H16-230228-0013 28/02/2023 09/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 8 ngày.
KIỀU THỊ LOAN/ TRẦN VÕ AN
114 000.00.34.H16-230228-0014 28/02/2023 03/03/2023 06/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ ĐÌNH THỦY
115 000.00.34.H16-230228-0026 28/02/2023 03/03/2023 06/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH NGỌC KHÁNH/ NGUYỄN THỊ TÝ
116 000.00.34.H16-230228-0034 28/02/2023 03/03/2023 06/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN TÂM/ NGUYỄN THỊ THU TRANG
117 000.00.34.H16-230228-0040 28/02/2023 03/03/2023 06/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THANH LÂM/ DOÃN THỊ TÂM
118 000.00.34.H16-230228-0041 28/02/2023 03/03/2023 06/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THANH LÂM/ DOÃN THỊ TÂM
119 000.00.34.H16-230130-0009 30/01/2023 08/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
ĐẶNG XUÂN HUẤN
120 000.00.34.H16-230130-0010 30/01/2023 08/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TẠ THANH TUẤN/ PHẠM THỊ HOÀI KIM
121 000.00.34.H16-230130-0013 30/01/2023 13/02/2023 17/03/2023
Trễ hạn 24 ngày.
VŨ VIẾT CHINH
122 000.00.34.H16-221230-0026 30/12/2022 11/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TẠ THANH TUẤN/ PHẠM THỊ HOÀI KIM
123 000.00.34.H16-230131-0013 31/01/2023 03/02/2023 06/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
Y KƯ
124 000.00.34.H16-230131-0014 31/01/2023 03/02/2023 06/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG CÔNG LỢI/ TRỊNH THỊ THÚY
125 000.00.34.H16-230131-0024 31/01/2023 03/02/2023 06/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
Y KRẼP/ H DUỒN
126 000.25.34.H16-230110-0005 10/01/2023 12/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ BỒNG
127 000.30.34.H16-221216-0003 16/12/2022 17/02/2023 09/03/2023
Trễ hạn 14 ngày.
VÕ THÀNH LÊ
128 000.23.34.H16-230110-0001 10/01/2023 11/01/2023 14/03/2023
Trễ hạn 44 ngày.
TRÀ VĂN TRUNG
129 000.22.34.H16-230103-0001 03/01/2023 05/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 18 ngày.
VŨ VĂN SINH
130 000.27.34.H16-220309-0014 09/03/2022 11/03/2022 15/02/2023
Trễ hạn 242 ngày.
VŨ VĂN BIÊN
131 000.27.34.H16-221010-0004 10/10/2022 27/10/2022 06/03/2023
Trễ hạn 92 ngày.
VI XUÂN THÀNH
132 000.21.34.H16-230214-0005 14/02/2023 22/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ THANH VÂN
133 000.21.34.H16-201216-0002 16/12/2020 12/01/2021 31/01/2023
Trễ hạn 532 ngày.
LÝ VĂN BÙ/TRẦN VĂN HÙNG
134 000.21.34.H16-201216-0004 16/12/2020 12/01/2021 31/01/2023
Trễ hạn 532 ngày.
BÙI VĂN CHÍNH/BÙI VĂN THÁI
135 000.21.34.H16-201217-0001 17/12/2020 13/01/2021 31/01/2023
Trễ hạn 531 ngày.
NGUYỄN VĂN CƯỜNG/NGUYỄN THỊ BĂC
136 000.28.34.H16-201112-0001 12/11/2020 12/01/2021 05/01/2023
Trễ hạn 514 ngày.
Y SƯƠNG/ĐẶNG THỊ BAN
137 000.28.34.H16-230106-0001 06/01/2023 10/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN VĂN NAM
138 000.28.34.H16-230109-0001 09/01/2023 11/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 17 ngày.
LANG THẾ THÀNH
139 000.28.34.H16-230109-0003 09/01/2023 10/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 18 ngày.
Y THA
140 000.28.34.H16-201110-0001 10/11/2020 08/01/2021 05/01/2023
Trễ hạn 516 ngày.
HOÀNG HỒNG NGOAN/HOÀNG THỊ LIỆU
141 000.28.34.H16-201110-0002 10/11/2020 08/01/2021 05/01/2023
Trễ hạn 516 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐỨC/TRẦN THỊ HƯƠNG
142 000.28.34.H16-230117-0001 17/01/2023 18/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 12 ngày.
LÊ HOÀNG PHI
143 000.20.34.H16-230315-0004 15/03/2023 16/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG TRUNG TOÀN
144 000.20.34.H16-230315-0005 15/03/2023 16/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
THIỀU THỊ BÙI
145 000.00.34.H16-230301-0001 01/03/2023 03/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRƯƠNG THỊ THU
146 000.00.34.H16-230301-0003 01/03/2023 03/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
HUỲNH THỊ THU VÂN
147 000.00.34.H16-230202-0003 02/02/2023 06/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN NGỌC DŨNG
148 000.00.34.H16-230202-0004 02/02/2023 06/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN NGỌC DŨNG
149 000.00.34.H16-230110-0024 10/01/2023 17/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 11 ngày.
ĐỒNG VĂN TRUYẾN 9 ĐỒNG VĂN TẨN)
150 000.00.34.H16-230118-0007 18/01/2023 19/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ THANH TRUYỀN
151 000.29.34.H16-230302-0002 02/03/2023 06/03/2023 07/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ VĂN DƯƠNG
152 000.29.34.H16-211208-0003 08/12/2021 10/12/2021 10/01/2023
Trễ hạn 281 ngày.
Y BI ĂN