STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.04.H16-240424-0006 24/04/2024 15/05/2024 16/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯỜNG TRUNG CẤP KT-KT PHƯƠNG NAM
2 000.00.04.H16-240318-0005 18/03/2024 11/04/2024 12/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRUNG TÂM GDNN NAM CAO NGUYÊN
3 000.00.04.H16-240226-0007 26/02/2024 08/03/2024 11/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUÂN SƠN