STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.08.H16-240124-0003 24/01/2024 08/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 16 ngày.
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
2 000.00.08.H16-240131-0003 31/01/2024 15/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 11 ngày.
HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TỈNH ĐẮK NÔNG