STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.20.H16-240228-0001 28/02/2024 11/03/2024 18/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN HỒNG ĐỨC
2 000.00.20.H16-240308-0001 08/03/2024 20/03/2024 21/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG VĂN TẤN