STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.16.H16-231215-0002 15/12/2023 08/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
BAN NỘI CHÍNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
2 000.00.16.H16-231220-0001 20/12/2023 11/01/2024 12/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
3 000.00.16.H16-240117-0003 17/01/2024 07/02/2024 19/02/2024
Trễ hạn 8 ngày.
BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
4 000.00.16.H16-240408-0001 08/04/2024 12/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THIÊN TRUNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
5 000.00.16.H16-240510-0001 13/05/2024 04/06/2024 14/06/2024
Trễ hạn 8 ngày.
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THUẬN PHÁT ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
6 000.00.16.H16-240515-0002 15/05/2024 31/05/2024 10/06/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THANH QUANG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
7 000.00.16.H16-240515-0004 15/05/2024 06/06/2024 14/06/2024
Trễ hạn 6 ngày.
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG QUANG CƯỜNG ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
8 000.00.16.H16-240514-0002 16/05/2024 03/06/2024 10/06/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN THỊNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
9 000.00.16.H16-240516-0001 16/05/2024 03/06/2024 10/06/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VŨ NGUYÊN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
10 000.00.16.H16-240521-0002 21/05/2024 12/06/2024 14/06/2024
Trễ hạn 2 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG HẢI ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC