STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.12.H16-220519-0003 19/05/2022 19/10/2022 01/04/2024
Trễ hạn 376 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG ĐẮK NÔNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
2 000.00.12.H16-220819-0001 19/08/2022 25/10/2022 01/04/2024
Trễ hạn 372 ngày.
CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI MINH PHÚ Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
3 000.00.12.H16-220914-0005 14/09/2022 24/10/2022 01/04/2024
Trễ hạn 373 ngày.
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK NÔNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
4 000.00.12.H16-230407-0004 07/04/2023 27/10/2023 04/04/2024
Trễ hạn 113 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
5 000.00.12.H16-230525-0008 25/05/2023 02/04/2024 04/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
6 000.00.12.H16-230928-0002 28/09/2023 26/10/2023 04/04/2024
Trễ hạn 114 ngày.
CÔNG TY TNHH THÁI THỊNH Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
7 000.00.12.H16-231123-0004 23/11/2023 19/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
8 000.00.12.H16-231204-0002 04/12/2023 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
9 000.00.12.H16-231213-0001 13/12/2023 17/01/2024 06/02/2024
Trễ hạn 14 ngày.
CÔNG TY ĐIỆN LỤC ĐẮK NÔNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
10 000.00.12.H16-231227-0002 27/12/2023 11/01/2024 04/04/2024
Trễ hạn 60 ngày.
NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
11 000.00.12.H16-231228-0002 28/12/2023 05/01/2024 12/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
CÔNG TY PT HẠ TẦNG KCN TÂM THẮNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
12 000.00.12.H16-240125-0002 25/01/2024 26/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG VĂN TRƯỜNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
13 000.00.12.H16-240327-0002 27/03/2024 28/03/2024 03/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX ĐẮK LẮK Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC