STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.11.H16-240510-0001 10/05/2024 17/05/2024 21/05/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG, CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC