STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.23.36.H16-210720-0003 20/07/2021 23/09/2021 12/01/2024
Trễ hạn 598 ngày.
NGUYỄN THỊ NƯƠNG UBND xã Đăk R'moan
2 000.23.36.H16-210720-0004 20/07/2021 23/09/2021 12/01/2024
Trễ hạn 598 ngày.
NGUYỄN QUANG VINH UBND xã Đăk R'moan
3 000.23.36.H16-210720-0005 20/07/2021 23/09/2021 12/01/2024
Trễ hạn 598 ngày.
NGUYỄN QUANG VINH UBND xã Đăk R'moan
4 000.23.36.H16-210720-0006 20/07/2021 23/09/2021 12/01/2024
Trễ hạn 598 ngày.
NGUYỄN QUANG VINH UBND xã Đăk R'moan
5 000.23.36.H16-210720-0007 20/07/2021 23/09/2021 12/01/2024
Trễ hạn 598 ngày.
NGUYỄN QUANG VINH UBND xã Đăk R'moan
6 000.23.36.H16-210720-0008 20/07/2021 23/09/2021 12/01/2024
Trễ hạn 598 ngày.
PHẠM VIẾT THÔNG UBND xã Đăk R'moan
7 000.23.36.H16-210811-0001 11/08/2021 15/10/2021 12/01/2024
Trễ hạn 582 ngày.
HỒ THỊ HOA UBND xã Đăk R'moan
8 000.23.36.H16-210811-0003 11/08/2021 15/10/2021 12/01/2024
Trễ hạn 582 ngày.
ĐIỂU KRÍCH UBND xã Đăk R'moan
9 000.23.36.H16-210811-0004 11/08/2021 15/10/2021 12/01/2024
Trễ hạn 582 ngày.
DOÃN ĐÌNH MẠO UBND xã Đăk R'moan
10 000.23.36.H16-210812-0001 12/08/2021 18/10/2021 12/01/2024
Trễ hạn 581 ngày.
HOÀNG THỊ NGỢI UBND xã Đăk R'moan
11 000.23.36.H16-210812-0002 12/08/2021 18/10/2021 12/01/2024
Trễ hạn 581 ngày.
VŨ VĂN HUẤN UBND xã Đăk R'moan
12 000.23.36.H16-210812-0003 12/08/2021 18/10/2021 12/01/2024
Trễ hạn 581 ngày.
NGUYỄN VĂN SỨC UBND xã Đăk R'moan
13 000.23.36.H16-210819-0001 19/08/2021 25/10/2021 12/01/2024
Trễ hạn 576 ngày.
BÙI LONG TÂM UBND xã Đăk R'moan
14 000.23.36.H16-210823-0002 23/08/2021 27/10/2021 12/01/2024
Trễ hạn 574 ngày.
LƯỜNG THÀNH NGÃI UBND xã Đăk R'moan
15 000.23.36.H16-210825-0001 25/08/2021 29/10/2021 12/01/2024
Trễ hạn 572 ngày.
PHAN VĂN THẮNG UBND xã Đăk R'moan
16 000.23.36.H16-210825-0002 25/08/2021 29/10/2021 12/01/2024
Trễ hạn 572 ngày.
ĐIỂU K RÍCH UBND xã Đăk R'moan
17 000.23.36.H16-210825-0003 25/08/2021 29/10/2021 12/01/2024
Trễ hạn 572 ngày.
ĐIỂU TRINH UBND xã Đăk R'moan
18 000.23.36.H16-210825-0004 25/08/2021 29/10/2021 12/01/2024
Trễ hạn 572 ngày.
NGÔ THỊ THU HẰNG UBND xã Đăk R'moan
19 000.23.36.H16-210825-0005 25/08/2021 29/10/2021 12/01/2024
Trễ hạn 572 ngày.
ĐỖ VĂN CƯỜNG UBND xã Đăk R'moan
20 000.23.36.H16-210827-0001 27/08/2021 02/11/2021 12/01/2024
Trễ hạn 570 ngày.
NGUYỄN XUÂN HÒA UBND xã Đăk R'moan
21 000.23.36.H16-210909-0001 09/09/2021 11/11/2021 12/01/2024
Trễ hạn 563 ngày.
TRẦN VĂN BO UBND xã Đăk R'moan
22 000.23.36.H16-210927-0001 27/09/2021 29/11/2021 12/01/2024
Trễ hạn 551 ngày.
TRƯƠNG THANH LIÊM UBND xã Đăk R'moan
23 000.23.36.H16-210927-0002 27/09/2021 29/11/2021 12/01/2024
Trễ hạn 551 ngày.
BÙI CAO NIU UBND xã Đăk R'moan
24 000.23.36.H16-210927-0003 27/09/2021 29/11/2021 12/01/2024
Trễ hạn 551 ngày.
PHẠM THỊ ĐÀO UBND xã Đăk R'moan
25 000.23.36.H16-210927-0004 27/09/2021 29/11/2021 12/01/2024
Trễ hạn 551 ngày.
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG UBND xã Đăk R'moan
26 000.23.36.H16-211007-0001 07/10/2021 10/12/2021 12/01/2024
Trễ hạn 542 ngày.
PHẠM DUY HƯNG UBND xã Đăk R'moan
27 000.23.36.H16-211014-0001 14/10/2021 17/12/2021 12/01/2024
Trễ hạn 537 ngày.
TRẦN DUY TRUYỀN UBND xã Đăk R'moan
28 000.23.36.H16-211028-0001 28/10/2021 31/12/2021 12/01/2024
Trễ hạn 527 ngày.
ĐIÊU M BI ƠI UBND xã Đăk R'moan
29 000.23.36.H16-220517-0001 17/05/2022 19/07/2022 12/01/2024
Trễ hạn 385 ngày.
NGÔ ĐỨC THỊNH UBND xã Đăk R'moan
30 000.23.36.H16-220616-0001 16/06/2022 18/08/2022 12/01/2024
Trễ hạn 363 ngày.
NGUYỄN THỊ BẢY UBND xã Đăk R'moan
31 000.23.36.H16-221028-0003 28/10/2022 30/12/2022 12/01/2024
Trễ hạn 268 ngày.
NGUYỄN HOÀNG TUẤN UBND xã Đăk R'moan
32 000.23.36.H16-221221-0002 21/12/2022 22/02/2023 12/01/2024
Trễ hạn 230 ngày.
NGUYỄN VĂN TÌNH UBND xã Đăk R'moan
33 000.23.36.H16-230216-0004 16/02/2023 20/04/2023 12/01/2024
Trễ hạn 189 ngày.
NGUYỄN THIỆN CHÍ UBND xã Đăk R'moan
34 000.23.36.H16-230217-0001 17/02/2023 21/04/2023 12/01/2024
Trễ hạn 188 ngày.
HOÀNG ĐÌNH LANH UBND xã Đăk R'moan
35 000.23.36.H16-231211-0002 11/12/2023 13/02/2024 08/05/2024
Trễ hạn 59 ngày.
PHAN VĂN TỤ UBND xã Đăk R'moan
36 000.23.36.H16-231212-0001 12/12/2023 14/02/2024 10/04/2024
Trễ hạn 40 ngày.
ĐIỂU SRÔ UBND xã Đăk R'moan
37 000.23.36.H16-231213-0006 13/12/2023 15/02/2024 10/04/2024
Trễ hạn 39 ngày.
ĐIỂU SRÔ UBND xã Đăk R'moan
38 000.23.36.H16-231226-0001 26/12/2023 10/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
BÙI XUÂN LANH UBND xã Đăk R'moan
39 000.23.36.H16-240104-0001 04/01/2024 18/01/2024 18/03/2024
Trễ hạn 42 ngày.
PHẠM THỊ PHƯỢNG UBND xã Đăk R'moan
40 000.23.36.H16-240104-0003 04/01/2024 18/01/2024 18/03/2024
Trễ hạn 42 ngày.
NHỮ VĂN VÕ UBND xã Đăk R'moan
41 000.23.36.H16-240104-0002 04/01/2024 18/01/2024 18/03/2024
Trễ hạn 42 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG UBND xã Đăk R'moan
42 000.23.36.H16-240109-0003 09/01/2024 12/03/2024 09/04/2024
Trễ hạn 20 ngày.
NGUYỄN XUÂN THÀNH UBND xã Đăk R'moan
43 000.23.36.H16-240118-0003 18/01/2024 28/03/2024 15/04/2024
Trễ hạn 12 ngày.
ĐIỂU DOAN UBND xã Đăk R'moan
44 000.23.36.H16-240125-0007 25/01/2024 29/02/2024 25/04/2024
Trễ hạn 40 ngày.
PHẠM ĐÌNH BẢO UBND xã Đăk R'moan
45 000.23.36.H16-240130-0003 30/01/2024 09/04/2024 10/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐIỂU CHUH UBND xã Đăk R'moan
46 000.23.36.H16-240314-0002 14/03/2024 15/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN DI UBND xã Đăk R'moan
47 000.23.36.H16-240318-0002 18/03/2024 01/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 6 ngày.
MAI THÀNH ĐẠT UBND xã Đăk R'moan
48 000.23.36.H16-240321-0002 21/03/2024 04/04/2024 16/04/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGÔ VĂN THỤY UBND xã Đăk R'moan
49 000.23.36.H16-240321-0004 21/03/2024 04/04/2024 16/04/2024
Trễ hạn 8 ngày.
BÙI CAO NIU UBND xã Đăk R'moan