Ban giám đốc Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Ban giám đốc Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 94
Đúng & trước hạn: 94
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.87%
Đúng hạn: 2.13%
Trễ hạn: 0%
Ban giám đốc Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 95
Đúng & trước hạn: 74
Trễ hạn 21
Trước hạn: 76.84%
Đúng hạn: 1.05%
Trễ hạn: 22.11%
Ban giám đốc Sở Tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 41
Đúng & trước hạn: 39
Trễ hạn 2
Trước hạn: 92.68%
Đúng hạn: 2.44%
Trễ hạn: 4.88%
Ban giám đốc Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 349
Đúng & trước hạn: 346
Trễ hạn 3
Trước hạn: 92.84%
Đúng hạn: 6.3%
Trễ hạn: 0.86%
Ban giám đốc Sở công thương
Số hồ sơ xử lý: 138
Đúng & trước hạn: 138
Trễ hạn 0
Trước hạn: 94.2%
Đúng hạn: 5.8%
Trễ hạn: 0%
Ban giám đốc sở
Số hồ sơ xử lý: 73
Đúng & trước hạn: 73
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.63%
Đúng hạn: 1.37%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực BQLKCN - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 9
Đúng & trước hạn: 9
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 5
Đúng & trước hạn: 3
Trễ hạn 2
Trước hạn: 40%
Đúng hạn: 20%
Trễ hạn: 40%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 94
Đúng & trước hạn: 94
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.87%
Đúng hạn: 2.13%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực TT&TT - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 73
Đúng & trước hạn: 73
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.63%
Đúng hạn: 1.37%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 32
Đúng & trước hạn: 30
Trễ hạn 2
Trước hạn: 78.13%
Đúng hạn: 15.63%
Trễ hạn: 6.24%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 2465
Đúng & trước hạn: 2426
Trễ hạn 39
Trước hạn: 97%
Đúng hạn: 1.42%
Trễ hạn: 1.58%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực VHTT&DL - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 201
Đúng & trước hạn: 201
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.51%
Đúng hạn: 1.49%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 89
Đúng & trước hạn: 71
Trễ hạn 18
Trước hạn: 55.06%
Đúng hạn: 24.72%
Trễ hạn: 20.22%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Y tế - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 388
Đúng & trước hạn: 385
Trễ hạn 3
Trước hạn: 93.56%
Đúng hạn: 5.67%
Trễ hạn: 0.77%
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 6795
Đúng & trước hạn: 6430
Trễ hạn 365
Trước hạn: 64.94%
Đúng hạn: 29.68%
Trễ hạn: 5.38%
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 7242
Đúng & trước hạn: 6974
Trễ hạn 268
Trước hạn: 80.36%
Đúng hạn: 15.93%
Trễ hạn: 3.71%
Chi cục Trồng trọt và BVTV
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chi cục bảo vệ môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 13
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 12
Trước hạn: 7.69%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 92.31%
Chi cục thuế TX Gia Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 1500
Đúng & trước hạn: 1417
Trễ hạn 83
Trước hạn: 94.07%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 5.53%
Chi cục thuế huyện Krông Nô
Số hồ sơ xử lý: 1701
Đúng & trước hạn: 1683
Trễ hạn 18
Trước hạn: 98.65%
Đúng hạn: 0.29%
Trễ hạn: 1.06%
Chi cục thuế huyện Tuy Đức
Số hồ sơ xử lý: 971
Đúng & trước hạn: 892
Trễ hạn 79
Trước hạn: 89.8%
Đúng hạn: 2.06%
Trễ hạn: 8.14%
Chi cục thuế huyện Đăk Glong
Số hồ sơ xử lý: 745
Đúng & trước hạn: 420
Trễ hạn 325
Trước hạn: 42.55%
Đúng hạn: 13.83%
Trễ hạn: 43.62%
Chi cục thuế huyện Đăk Mil
Số hồ sơ xử lý: 2008
Đúng & trước hạn: 1755
Trễ hạn 253
Trước hạn: 83.76%
Đúng hạn: 3.64%
Trễ hạn: 12.6%
Chi cục thuế huyện Đăk Rlâp
Số hồ sơ xử lý: 1573
Đúng & trước hạn: 1344
Trễ hạn 229
Trước hạn: 79.78%
Đúng hạn: 5.66%
Trễ hạn: 14.56%
Chi cục thuế huyện Đăk Song
Số hồ sơ xử lý: 1907
Đúng & trước hạn: 1831
Trễ hạn 76
Trước hạn: 94.49%
Đúng hạn: 1.52%
Trễ hạn: 3.99%
Lãnh đạo Thanh tra Tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 95
Đúng & trước hạn: 93
Trễ hạn 2
Trước hạn: 86.32%
Đúng hạn: 11.58%
Trễ hạn: 2.1%
Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo UBND Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 475
Đúng & trước hạn: 400
Trễ hạn 75
Trước hạn: 74.32%
Đúng hạn: 9.89%
Trễ hạn: 15.79%
Lãnh đạo UBND tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo các Sở, ngành
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo cục thuế tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kiểm soát Thủ tục Hành chính sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Công nghệ thông tin
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Doanh nghiệp kinh tế tập thể và tư nhân Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng HTKT&QLN
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Hành chính - Tổng hợp TTHCC
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Hành chính Tư pháp sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng KT&QLHĐXD
Số hồ sơ xử lý: 51
Đúng & trước hạn: 34
Trễ hạn 17
Trước hạn: 52.94%
Đúng hạn: 13.73%
Trễ hạn: 33.33%
Phòng Kiểm tra và Theo dõi thi hành VBQPPL sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Y – Dược
Số hồ sơ xử lý: 336
Đúng & trước hạn: 333
Trễ hạn 3
Trước hạn: 92.56%
Đúng hạn: 6.55%
Trễ hạn: 0.89%
Phòng Kế hoạch – Tài Chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 66
Đúng & trước hạn: 66
Trễ hạn 0
Trước hạn: 96.97%
Đúng hạn: 3.03%
Trễ hạn: 0%
Phòng Lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng LĐTBXH Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 141
Đúng & trước hạn: 124
Trễ hạn 17
Trước hạn: 85.11%
Đúng hạn: 2.84%
Trễ hạn: 12.05%
Phòng NNPTNT Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 6
Đúng & trước hạn: 5
Trễ hạn 1
Trước hạn: 50%
Đúng hạn: 33.33%
Trễ hạn: 16.67%
Phòng QHKT&PTĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng QLCLCT
Số hồ sơ xử lý: 37
Đúng & trước hạn: 36
Trễ hạn 1
Trước hạn: 56.76%
Đúng hạn: 40.54%
Trễ hạn: 2.7%
Phòng QLCN
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng QLN&TTBĐS sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý công nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 14
Đúng & trước hạn: 14
Trễ hạn 0
Trước hạn: 92.86%
Đúng hạn: 7.14%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thanh Tra huyện Đăk Song
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
Số hồ sơ xử lý: 57
Đúng & trước hạn: 48
Trễ hạn 9
Trước hạn: 80.7%
Đúng hạn: 3.51%
Trễ hạn: 15.79%
Phòng Văn bản và phổ biến, giáo dục pháp luật
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Xây dựng và Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bưu chính viễn thông
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đằng giới
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng công nghệ thông tin
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng dân tộc Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng giáo dục Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 3
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 3
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Phòng hành chính và bổ trợ tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 2453
Đúng & trước hạn: 2414
Trễ hạn 39
Trước hạn: 96.98%
Đúng hạn: 1.43%
Trễ hạn: 1.59%
Phòng khoa giáo văn xã Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng khoáng sản Tài nguyên nước Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 11
Đúng & trước hạn: 7
Trễ hạn 4
Trước hạn: 63.64%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 36.36%
Phòng kinh tế hạ tầng Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 64
Đúng & trước hạn: 54
Trễ hạn 10
Trước hạn: 81.25%
Đúng hạn: 3.13%
Trễ hạn: 15.62%
Phòng kinh tế ngành Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kinh tế đối ngoại Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 5
Đúng & trước hạn: 3
Trễ hạn 2
Trước hạn: 40%
Đúng hạn: 20%
Trễ hạn: 40%
Phòng kiểm tra nội bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kê khai và kế toán thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kế hoạch nghiệp vụ
Số hồ sơ xử lý: 15
Đúng & trước hạn: 15
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kế hoạch tài chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kỹ thuật hạ tầng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng nội vụ Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 13
Đúng & trước hạn: 13
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng pháp chế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng pháp chế chính sách đất đai Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quy hoạch giao đất Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 8
Đúng & trước hạn: 4
Trễ hạn 4
Trước hạn: 37.5%
Đúng hạn: 12.5%
Trễ hạn: 50%
Phòng quản lý năng lượng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý thuế thu nhập cá nhân
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý thương mại
Số hồ sơ xử lý: 19159
Đúng & trước hạn: 19159
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0.61%
Đúng hạn: 99.39%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý xử lý vi phạm hành chính và thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh kiểm tra thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh tra Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh tra Sở TTTT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh tra thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thông tin báo chí xuất bản
Số hồ sơ xử lý: 72
Đúng & trước hạn: 72
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.61%
Đúng hạn: 1.39%
Trễ hạn: 0%
Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 232
Đúng & trước hạn: 207
Trễ hạn 25
Trước hạn: 54.31%
Đúng hạn: 34.91%
Trễ hạn: 10.78%
Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tài chính kế hoạch Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 505
Đúng & trước hạn: 493
Trễ hạn 12
Trước hạn: 88.91%
Đúng hạn: 8.71%
Trễ hạn: 2.38%
Phòng tài nguyên môi trường Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 150
Đúng & trước hạn: 105
Trễ hạn 45
Trước hạn: 64%
Đúng hạn: 6%
Trễ hạn: 30%
Phòng tư pháp Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 228
Đúng & trước hạn: 219
Trễ hạn 9
Trước hạn: 72.37%
Đúng hạn: 23.68%
Trễ hạn: 3.95%
Phòng tổ chức cán bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổ chức cán bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổng hợp nghiệp vụ dự toán pháp chế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổng hợp quy hoạch Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổng hợp đánh giá tác động môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng văn hóa thông tin Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng y tế Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 4
Đúng & trước hạn: 4
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng đăng ký kinh doanh Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng đăng ký thống kê đo đạc Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 2
Đúng & trước hạn: 2
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng đấu thầu thẩm định và giám sát đầu tư
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Quỹ bảo vệ môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra sở công thương
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm công nghệ thông tin Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm dịch vụ việc làm
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm phát triển quỹ đât Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm đo đạc và tư vấn tài nguyên môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Nghĩa Thành
Số hồ sơ xử lý: 121
Đúng & trước hạn: 110
Trễ hạn 11
Trước hạn: 76.03%
Đúng hạn: 14.88%
Trễ hạn: 9.09%
UBND Phường Nghĩa Tân
Số hồ sơ xử lý: 480
Đúng & trước hạn: 471
Trễ hạn 9
Trước hạn: 94.79%
Đúng hạn: 3.33%
Trễ hạn: 1.88%
UBND Phường Quảng Thành
Số hồ sơ xử lý: 194
Đúng & trước hạn: 158
Trễ hạn 36
Trước hạn: 66.49%
Đúng hạn: 14.95%
Trễ hạn: 18.56%
UBND TT Kiến Đức
Số hồ sơ xử lý: 197
Đúng & trước hạn: 196
Trễ hạn 1
Trước hạn: 93.4%
Đúng hạn: 6.09%
Trễ hạn: 0.51%
UBND xã Hưng Bình
Số hồ sơ xử lý: 70
Đúng & trước hạn: 61
Trễ hạn 9
Trước hạn: 85.71%
Đúng hạn: 1.43%
Trễ hạn: 12.86%
UBND xã Kiến Thành
Số hồ sơ xử lý: 709
Đúng & trước hạn: 682
Trễ hạn 27
Trước hạn: 62.34%
Đúng hạn: 33.85%
Trễ hạn: 3.81%
UBND xã Nghĩa Thắng
Số hồ sơ xử lý: 78
Đúng & trước hạn: 71
Trễ hạn 7
Trước hạn: 88.46%
Đúng hạn: 2.56%
Trễ hạn: 8.98%
UBND xã Nhân Cơ
Số hồ sơ xử lý: 967
Đúng & trước hạn: 942
Trễ hạn 25
Trước hạn: 59.77%
Đúng hạn: 37.64%
Trễ hạn: 2.59%
UBND xã Nhân Đạo
Số hồ sơ xử lý: 492
Đúng & trước hạn: 485
Trễ hạn 7
Trước hạn: 54.07%
Đúng hạn: 44.51%
Trễ hạn: 1.42%
UBND xã Quảng Tín
Số hồ sơ xử lý: 1162
Đúng & trước hạn: 1150
Trễ hạn 12
Trước hạn: 90.88%
Đúng hạn: 8.09%
Trễ hạn: 1.03%
UBND xã Đăk R'moan
Số hồ sơ xử lý: 178
Đúng & trước hạn: 158
Trễ hạn 20
Trước hạn: 79.21%
Đúng hạn: 9.55%
Trễ hạn: 11.24%
UBND xã Đăk Sin
Số hồ sơ xử lý: 519
Đúng & trước hạn: 498
Trễ hạn 21
Trước hạn: 74.95%
Đúng hạn: 21%
Trễ hạn: 4.05%
UBND xã Đạo Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 367
Đúng & trước hạn: 359
Trễ hạn 8
Trước hạn: 78.2%
Đúng hạn: 19.62%
Trễ hạn: 2.18%
Văn Phòng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng HDND-UBND Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 22
Đúng & trước hạn: 20
Trễ hạn 2
Trước hạn: 86.36%
Đúng hạn: 4.55%
Trễ hạn: 9.09%
Văn phòng Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 49
Đúng & trước hạn: 49
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 25
Đúng & trước hạn: 9
Trễ hạn 16
Trước hạn: 36%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 64%
Văn phòng Sở Tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 3
Đúng & trước hạn: 2
Trễ hạn 1
Trước hạn: 66.67%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 33.33%
Văn phòng Sở VHTT&DL
Số hồ sơ xử lý: 199
Đúng & trước hạn: 199
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.49%
Đúng hạn: 1.51%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 58
Đúng & trước hạn: 41
Trễ hạn 17
Trước hạn: 50%
Đúng hạn: 20.69%
Trễ hạn: 29.31%
Văn phòng Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 15
Đúng & trước hạn: 15
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng sở
Số hồ sơ xử lý: 72
Đúng & trước hạn: 72
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.61%
Đúng hạn: 1.39%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng sở công thương
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng đăng ký đất đai Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 1680
Đúng & trước hạn: 1528
Trễ hạn 152
Trước hạn: 83.75%
Đúng hạn: 7.2%
Trễ hạn: 9.05%