Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 54
Đúng & trước hạn: 52
Trễ hạn 2
Trước hạn: 72.22%
Đúng hạn: 24.07%
Trễ hạn: 3.71%
Phòng HTKT&QLN
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng KT&QLHĐXD
Số hồ sơ xử lý: 31
Đúng & trước hạn: 30
Trễ hạn 1
Trước hạn: 80.65%
Đúng hạn: 16.13%
Trễ hạn: 3.22%
Phòng QHKT&PTĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng QLCLCT
Số hồ sơ xử lý: 22
Đúng & trước hạn: 21
Trễ hạn 1
Trước hạn: 59.09%
Đúng hạn: 36.36%
Trễ hạn: 4.55%
Phòng QLN&TTBĐS sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 35
Đúng & trước hạn: 34
Trễ hạn 1
Trước hạn: 74.29%
Đúng hạn: 22.86%
Trễ hạn: 2.85%