Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 4641
Đúng & trước hạn: 4508
Trễ hạn 133
Trước hạn: 78.88%
Đúng hạn: 18.25%
Trễ hạn: 2.87%
Phòng kỹ thuật hạ tầng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Nghĩa Thành
Số hồ sơ xử lý: 79
Đúng & trước hạn: 74
Trễ hạn 5
Trước hạn: 81.01%
Đúng hạn: 12.66%
Trễ hạn: 6.33%
UBND Phường Nghĩa Tân
Số hồ sơ xử lý: 306
Đúng & trước hạn: 304
Trễ hạn 2
Trước hạn: 96.73%
Đúng hạn: 2.61%
Trễ hạn: 0.66%
UBND Phường Quảng Thành
Số hồ sơ xử lý: 121
Đúng & trước hạn: 102
Trễ hạn 19
Trước hạn: 67.77%
Đúng hạn: 16.53%
Trễ hạn: 15.7%
UBND xã Đăk R'moan
Số hồ sơ xử lý: 114
Đúng & trước hạn: 103
Trễ hạn 11
Trước hạn: 79.82%
Đúng hạn: 10.53%
Trễ hạn: 9.65%