Thống kê theo lĩnh vực của Ban giám đốc sở

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 19 19 19 0 100 %
Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành 9 9 9 0 100 %
Báo chí 3 3 3 0 100 %
Bưu chính 1 1 1 0 100 %