Thống kê theo lĩnh vực của Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 146 119 77 27 81.5 %
Môi trường 17 7 7 10 41.2 %
Đăng ký biện pháp bảo đảm 15 14 4 1 93.3 %
Địa chất và khoáng sản 8 7 7 1 87.5 %
Tài nguyên nước 7 7 6 0 100 %
Đo đạc và bản đồ 1 1 0 0 100 %