Thống kê theo lĩnh vực của Phòng khoáng sản Tài nguyên nước Sở TNMT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Địa chất và khoáng sản 8 7 7 1 87.5 %
Tài nguyên nước 7 7 6 0 100 %