Thống kê theo lĩnh vực của Văn phòng đăng ký đất đai Sở TNMT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 4552 3889 3739 663 85.4 %
Đăng ký biện pháp bảo đảm 15 14 4 1 93.3 %
Đo đạc và bản đồ 1 1 0 0 100 %