Thống kê theo lĩnh vực của Văn phòng Sở TNMT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 46 17 16 29 37 %
Môi trường 11 1 1 10 9.1 %
Tài nguyên nước 7 7 6 0 100 %
Địa chất và khoáng sản 7 6 6 1 85.7 %