Thống kê theo lĩnh vực của Ban giám đốc Sở Y Tế

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Dược phẩm 164 164 161 0 100 %
Khám bệnh, chữa bệnh 162 158 140 4 97.5 %
Y tế Dự phòng 1 1 1 0 100 %