Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực VHTT&DL - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Quảng cáo 142 142 139 0 100 %
Nghệ thuật biểu diễn 10 10 10 0 100 %
Lữ hành 2 2 2 0 100 %