Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Người Có Công 30 30 30 0 100 %
lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 29 29 28 0 100 %
Lao động Tiền lương Bảo hiểm xã hội 18 15 15 3 83.3 %
An toàn, vệ sinh lao động 6 6 6 0 100 %
Giáo dục nghề nghiệp 4 4 4 0 100 %