Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 3888 3616 2965 272 93 %
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 539 539 515 0 100 %
Đăng ký biện pháp bảo đảm 372 367 236 5 98.7 %
Hoạt động Xây dựng 139 129 121 10 92.8 %
Hộ tịch 49 49 8 0 100 %
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 8 8 7 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 4 4 4 0 100 %
Thi đua - Khen thưởng 1 1 1 0 100 %