Thống kê theo lĩnh vực của Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 170 161 105 9 94.7 %
Đăng ký biện pháp bảo đảm 24 23 6 1 95.8 %
Tài nguyên nước 5 4 4 1 80 %
Tổng hợp (Bộ Tài nguyên và Môi trường) 2 2 2 0 100 %
Địa chất và khoáng sản 2 0 0 2 0 %
Môi trường 2 2 2 0 100 %