Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Y tế - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Dược phẩm 167 167 164 0 100 %
Khám bệnh, chữa bệnh 165 161 143 4 97.6 %
An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng 14 14 14 0 100 %
Giám định y khoa 8 8 8 0 100 %
Y tế Dự phòng 1 1 1 0 100 %