Thống kê theo lĩnh vực của Chi cục bảo vệ môi trường Sở TNMT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Môi trường 2 2 2 0 100 %