Thống kê theo lĩnh vực của Chi cục thuế TX Gia Nghĩa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 1436 1269 1262 167 88.4 %