Thống kê theo lĩnh vực của Phòng thông tin báo chí xuất bản

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành 32 32 32 0 100 %
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 11 11 11 0 100 %
Báo chí 3 3 3 0 100 %