Thống kê theo lĩnh vực của Phòng đăng ký thống kê đo đạc Sở TNMT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 2 2 2 0 100 %