Thống kê theo lĩnh vực của Phòng giáo dục Huyện Đăk R'lâp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
GD đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác 3 0 0 3 0 %