Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Quản lý công nghiệp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
An toàn thực phẩm 11 11 10 0 100 %
Vật liệu nổ công nghiệp 2 2 2 0 100 %