Thống kê theo lĩnh vực của Phòng NNPTNT Huyện Đăk R'lâp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Nông nghiệp 7 6 4 1 85.7 %