Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Y – Dược

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Dược phẩm 164 164 161 0 100 %
Khám bệnh, chữa bệnh 116 113 97 3 97.4 %