Thống kê theo lĩnh vực của Phòng QLCLCT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hoạt động Xây dựng 27 24 13 3 88.9 %
Quản lý chất lượng công trình xây dựng 15 15 10 0 100 %