Thống kê theo lĩnh vực của Phòng tài chính kế hoạch Huyện Đăk R'lâp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 415 404 362 11 97.3 %
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3 2 2 1 66.7 %