Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 29 29 28 0 100 %
Lao động Tiền lương Bảo hiểm xã hội 18 15 15 3 83.3 %
An toàn, vệ sinh lao động 6 6 6 0 100 %
Giáo dục nghề nghiệp 4 4 4 0 100 %