Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Ngân sách Nhà nước 18 18 13 0 100 %
Quản lý công sản 9 8 8 1 88.9 %