Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Đạo Nghĩa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 141 139 76 2 98.6 %
Hộ tịch 122 122 120 0 100 %
Đất đai 42 33 31 9 78.6 %
Bảo trợ xã hội 15 9 9 6 60 %