Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Đăk Sin

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 206 192 173 14 93.2 %
Chứng thực 118 113 89 5 95.8 %
Đất đai 40 5 5 35 12.5 %
Bảo trợ xã hội 12 11 11 1 91.7 %