Thống kê theo lĩnh vực của Văn phòng sở

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành 32 32 32 0 100 %
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 10 10 10 0 100 %
Báo chí 3 3 3 0 100 %
Bưu chính 1 1 1 0 100 %