Thống kê theo lĩnh vực của Văn phòng Sở VHTT&DL

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Quảng cáo 142 142 139 0 100 %
Nghệ thuật biểu diễn 10 10 10 0 100 %