Thống kê theo lĩnh vực của Văn phòng Sở Y Tế

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Khám bệnh, chữa bệnh 49 48 46 1 98 %
Y tế Dự phòng 1 1 1 0 100 %