Thống kê chi tiết theo tháng Ban giám đốc sở

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 26 26 0 0 100 %
Tháng 11 22 22 0 0 100 %
Tháng 10 5 5 0 0 100 %
Tháng 9 9 9 0 0 100 %
Tháng 8 16 16 0 0 100 %
Tháng 7 10 10 0 0 100 %
Tháng 6 28 28 0 0 100 %
Tháng 5 8 8 0 0 100 %
Tháng 4 4 4 0 0 100 %
Tháng 3 12 12 0 0 100 %
Tháng 2 6 6 0 0 100 %