Thống kê chi tiết theo tháng Ban giám đốc Sở Y Tế

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 70 62 5 3 95.7 %
Tháng 5 70 64 6 0 100 %
Tháng 4 72 64 8 0 100 %
Tháng 3 27 27 0 0 100 %
Tháng 2 20 20 0 0 100 %
Tháng 1 68 65 2 1 98.5 %