Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực BQLKCN - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 5 1 1 0 0 100 %
Tháng 3 3 3 0 0 100 %
Tháng 2 1 1 0 0 100 %