Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 1 1 0 0 100 %
Tháng 5 1 0 0 1 0 %
Tháng 4 50 15 2 33 34 %
Tháng 3 3 0 1 2 33.3 %
Tháng 2 2 1 1 0 100 %
Tháng 1 3 0 1 2 33.3 %